ประวัฒิความเป็นมา


ประวัฒิความ เป็นมา


กรมการปกครองแจ้งว่า ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 เพื่อจัดตั้งสภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหน ุนในปีงบประมาณ 2536 ถึงปี 2538 เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2,143 แห่ง และประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ทำให้การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล 2,143 แห่ง จะผลใช้บังคับในวันที่ 30 มีนาคม 2539

ดังนั้น สภาตำบลที่ได้รับการประกาศ จัดตั้งของอำเภอชนบท มี 4 ตำบล คือ ตำบลชนบท ฯ จึงทำให้สภาตำบลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การ บริหารส่วนตำบลจะพ้นจากสภาพ แห่งสภาตำบลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2539 และสภาตำบลชนบท ก็ได้การยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชนบท เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 จึงได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง


นาง ปราณี   สุพรรณฝ่าย  นายก อบต.ชนบท
องค์การบริหารส่วนตำบลชนบท  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น
เว็บไซต์ http://www.chonnaboth.com
เว็บบอร์ด  http://www.chonnaboth.com/smf
ติดต่อ Email : info@chonnaboth.com
ข่าว สั้น ทวิตเตอร์ http://twitter.com/chonnaboth
เว็บบล๊อก https://tambonchonnaboth.wordpress.com
ประมวลภาพ  http://www.flickr.com/photos/chonnaboth


โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น